eLaborate
::: eLaborate options :::
  Show pagebreaks
  Show variations
  Search  Searchform

  Fulltext search

  Search domain

  Search site
  Search current document

  Letter  64. [1605] Maart 23. Aan F. Raphelengius1.

  Francisco Raph. H. Grotius S.

  Quod communibus literis et parentis vestri memoriae debeo, id non modo negare, sed et differre non possum. Mitto igitur ad vos quicquid ex Grammatica Arabica2 descripsi. Liber ille quem ego primum inscripsi nihil est aliud quam excerpta Alphabeti Romani. A secundo incipiunt ea quae pater vester clare atque luculenter perscripserat. Ego cum exaravi coepi eo primum tempore literaturam Arabicam discere. Itaque characteres sunt deformes, tamen ut legi posse non diffidam. Vos, si videtur, quantumcunque est - et utinam esset amplius - describi iubete, ut si nihil aliud certe argumentum habeatis quo dignoscere possitis quod illud sit opus quod Pater vester habuerit perfectissimum. Valete ex voto. XXIII. Martii.

  Adres: E. erntfeste voorzyenighe discrete S. Franchoys Raphelengh in de Brede straet tot Leyden.

  Een gelijktijdige hand noteerde: puto 1605.

  Notes  1 - Hs. U.B. Leiden, cod. Pap. 2. De geadresseerde is de jonge Fran├žois van Raphelengen, de zoon van den professor in het Hebreeuwsch te Leiden en Academiedrukker aldaar, over wien men, behalve in de zeer uitgebreide literatuur over het Museum Plantyn, een en ander vindt in Pallas Leidensis (1925) p. 211. Blijkbaar heeft De Groot colleges van Raphelengen Sr. in het Arabisch gevolgd. Zie over Grotius' kennis van die taal: Eekhof in Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. XVII (1923) p. 231 vv.
  Voor het jaar, waarin de brief geschreven is, volgde ik de daarop voorkomende aanteekening van een gelijktijdige hand.
  2 - Volgens mededeeling van den Conservator van het Museum Plantyn te Antwerpen, Dr. Maurits Sabbe, is dit afschrift daar niet aanwezig.